Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma i Bro Hof Golf AB

Aktieägarna i Bro Hof Golf AB (Bolaget) kallas härmed till årsstämma måndagen 17 maj 2021 klockan 16.00-17.00 i bolagets lokaler på Bro Hof Slott i Bro.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 10 maj 2021, som ekonomiavdelningen kommer att ombesörja, dels anmält sig enligt nedan.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras senast den 10 maj 2021 klockan 12.00.

Anmälan kan skickas till Bolaget antingen under adress Bro Hof Golf AB, att: Annika Gustavsson, 197 91 Bro eller via e-post till maria.bengtsson@brohofslott.se Vid anmälan bör uppges namn, golf-id, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att antalet biträden anmälts till Bolaget inom ovan angiven tid.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman
Val av protokollförare samt upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av föreslagen dagordning
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD-anförande
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter
Övriga ärenden
Stämmans avslutande
 
Övriga frågor som aktieägare önskar ta upp kan inkomma senast den 9 maj via e-post till maria.bengtsson@brohofslott.se