Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma i Bro Hof Golf AB

Aktieägarna i Bro Hof Golf AB med organisationsnummer 556638–1868 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma måndagen 8 maj 2023 klockan 16.00-17.00 i bolagets lokaler på Bro Hof Slott i Bro.
Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2023, som ekonomiavdelningen kommer att ombesörja, dels anmält sig enligt nedan.
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras senast den 2 maj 2023 klockan 12.00.
Anmälan kan skickas till Bolaget antingen under adress Bro Hof Golf AB, att: Jonas Lindgren, 197 91 Bro eller via e-post till jonas.lindgren@brohofslott.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att antalet biträden anmälts till Bolaget inom ovan angiven tid.
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD-anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvode till styrelsen
14. Fastställande av arvode till revisor
15. Val av styrelse och styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Övriga frågor som aktieägare önskar ta upp ska inkomma senast den 30 april via e-post till jonas.lindgren@brohofslott.se