Årsstämma

16 april | 2020

Kallelse till årsstämma i Bro Hof Golf AB

Aktieägarna i Bro Hof Golf AB (Bolaget) kallas härmed till årsstämma måndagen 11 maj 2020 klockan 16.00-17.00 i bolagets lokaler på Bro Hof Slott i Bro.
Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2020, som ekonomiavdelningen kommer att ombesörja, dels anmält sig enligt nedan.
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras senast den 4 maj 2020 klockan 12.00.
Anmälan kan skickas till Bolaget antingen under adress Bro Hof Golf AB, att: Jonas Lindgren, 197 91 Bro eller via e-post till jonas.lindgren@brohofslott.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att antalet biträden anmälts till Bolaget inom ovan angiven tid.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 4 maj 2020 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare samt upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av föreslagen dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD-anförande
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter
12. Övriga ärenden
13. Stämmans avslutande

Övriga frågor som aktieägare önskar ta upp kan inkomma senast den 3 maj via e-post till jonas.lindgren@brohofslott.se